ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ  ᠰᠠᠢᠨ  ᠪᠠᠢᠨᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠸᠸᠴᠠᠲ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

何常林蒙古文书法作品 第1张

何常林蒙古文书法作品 第2张

何常林蒙古文书法作品 第3张

何常林蒙古文书法作品

何常林蒙古文书法作品 第4张

何常林蒙古文书法作品 第5张

何常林蒙古文书法作品 第6张

何常林蒙古文书法作品 第7张

何常林蒙古文书法作品 第8张

何常林蒙古文书法作品 第9张


收藏(0)