ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠠᠨ ᠤᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第1张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第2张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第3张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第4张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第5张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第6张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第7张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第8张

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第9张苏雅,,内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗人。毕业于内蒙古农业大学。现居锡林浩特。自由绘画创作人。

自由画家-苏雅,ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ-suyee 第10张


收藏(0)