ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ


登录 ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ (  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ)

注册 ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

注销  ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠬᠤ

挂失 ᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ   ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

退出  ( ᠣᠬᠣᠷᠢᠨ ) ᠭᠠᠷᠬᠤ

复制  ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

粘贴  ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ

撤销  ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ

上传, 发送  ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (  ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ)

点击  ᠳᠣᠶᠢᠬᠤ   ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ

转发  ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ

复印   ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ

打印  ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ

删除   ᠪᠠᠯᠠᠯᠠᠬᠤ   ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ

下载  ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

安装 ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ

拍了拍  ᠲᠣᠭᠰᠢᠬᠤ 

确认  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ

美颜 相机  ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠭᠣᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠭᠣᠷ

报销  ᠳᠠᠩᠰᠠ  ᠴᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ‍ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠬᠤ

空格键  ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠷ  ᠵᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠂ ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ


0
0
打赏
收藏0