ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠴᠢ ᠪ᠂ ᠯᠾᠠᠭᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ

ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠊ᠡ᠋ ᠤᠤ


 蒙古国青年雕塑艺术家B.Lhagvadroj 作品欣赏1
0
打赏
收藏1