ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠠᠨ ᠤᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ


УРАН БҮТЭЭЛЧ Норовпэлжээ МӨНХБАТ толилуулж байна

Тэрээр 1979 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 1996 онд 48 - р дунд сургууль

1996-2001 онд ДУДэС зураач мэргэжлээр төгссөн

1997-2015 онд МХУБТ - д зургийн багш Үзэсгэлэн:

1996 онд Найзууд ба Мөнхбат бие даасан үзэсгэлэн

2008 онд Улаан - Цэнхэр - Улаан , Занаду арт галерей

2011 онд Урлан - 2011 Цагаандариум арт галерей

2015 онд Хамтарсан үзэсгэлэн , МУЭ - н үзэсгэлэнгийн танхим

2014 онд Первые рыба . Эрхүү . ОХУ

2015 онд Бээжин бьетналь БНХАУ , Бээжин хот

2017 онд Бээжин бьенналь БНХАУ . Бээжин хот

2020 онд Дайдун арт фестивал . Тайван , Байдун хот

2020 онд Hepaнтaр арт . онлайн үзэсгэлэн . Энэтхэг улс

Шагнал:

1996 онд Шанкар . Монгөн медаль , Энэтхэг хүүхдийн гар зургийн уралдаан 1996 ондолимп , Алтан медаль , Монголын Олимпийн хороо

2007 онд Танс мэдрэмжийн эрэлд . 2 - р байр , Занаду арт галерей

2008 онд За трудвой заслуги . ОХУ 2013 онд МУСТА


0
0
打赏
收藏0