ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
蒙古元素>蒙古文库> ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ

ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ

蒙古文库元火工作室2019-11-11 3:29:093424A+A-


ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂

ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ 

ᠳᠠᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ 

ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ 

ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠨᠢᠭ 

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ 

ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋

ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ 

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠡᠰᠡᠭᠬᠡᠨ

ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠧᠷᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ

ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠯᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠦᠮ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ 

ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ 

ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠂  

ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ 

ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠠᠭᠠᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ 

ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ᠃


点击这里复制本文地址 以上内容由蒙古元素整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!

支持Ctrl+Enter提交

蒙古元素 © All Rights Reserved.  蒙古元素 Copyright ©2018蒙ICP备13001995号-2
Powered by Z-BlogPHP Themes by mgl9.com
免责声明| 关于我们| 如何注册| 广告合作

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
昵称
邮箱
QQ
获取邀请码
邀请码
验证码
找回密码
用户名
邮箱
※ 重置链接将发送到邮箱