photography of mongolian horses

 photo by ga bayasal


素材图片来自网络

版权归原作者所有


 ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠪᠦᠬᠦ  ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃


Oyun 个人摄影作品

蒙古大佬2

蒙古大佬


收藏(0)