ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠠᠨ ᠤᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第1张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第2张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第3张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第4张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第5张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第6张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第7张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第8张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第9张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第10张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第11张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第12张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第13张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第14张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第15张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第16张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第17张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第18张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第19张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第20张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第21张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第22张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第23张

《 ᠭᠤᠪᠢ》 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠤ 第24张

  ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:facebook


 ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠠᠨ ᠤᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ
收藏(0)